Commissie Kwaliteit en Deskundigheidsbevordering

De commissie Kwaliteit en Deskundigheidsbevordering houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de Health Professional in de Reumatologie door middel van het organiseren van scholing, het invulling geven aan de inhoud van de NHPR sessies tijdens de NVR Najaarsdagen in september en het uitvoeren van projecten.

Op dit moment loopt er een project ter verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de oefentherapeutische zorg voor mensen met een reumatische aandoening:

 

In opdracht van  ReumaNederland is op 1 maart 2018 gestart met een looptijd van 18 maanden het volgende project:

Verbetering kwaliteit en toegankelijkheid oefentherapie voor mensen met reumatische aandoeningen in Nederland

Doelen project:

 1. Specifieke deskundigheid fysio- /oefentherapeuten
 2. Ontwikkeling van een set van minimale eisen (zorgprofiel) waaraan fysio- /oefentherapeuten moeten (gaan) voldoen om therapeut met specifieke deskundigheid in het behandelen van reumapatiënten geregistreerd te zijn, te blijven en/of lid te kunnen worden en blijven van een NHPR reumanetwerk.
 3. Inzicht in, en zo nodig aanvulling van het huidige scholingsaanbod, passend bij de set van minimale scholingseisen voor fysio- /oefentherapeuten met specifieke deskundigheid in het behandelen van reumapatiënten (al dan niet lid van een reumanetwerk).
 4. Centrale registratie van fysio- /oefentherapeuten met specifieke deskundigheid / netwerkleden die aan de eisen (gaan) voldoen inclusief ontwikkeling of ingebruikname van een kwaliteitssysteem behorend bij een dergelijke registratie.
 5. Inzicht in hoeveel fysio- /oefentherapeuten met specifieke deskundigheid er nodig zijn om de kwaliteit en toegankelijkheid ervan voor alle patiënten met reumatische aandoeningen te kunnen borgen?
 6. Reumanetwerken
 7. Ontwikkeling van een set van minimale eisen waaraan de structuur, processen en uitkomsten van fysio-/oefentherapeutische reumanetwerken in Nederland moeten gaan voldoen om zich een NHPR Reumanetwerk te kunnen noemen.
 8. Ontwikkeling van een praktische toolkit voor de ondersteuning van de organisatie, zichtbaarheid en herkenbaarheid van reumanetwerken.
 9. Centrale registratie van NHPR Reumanetwerken.
 10. Het faciliteren van de opzet van nieuwe netwerken in regio’s waar geen netwerk beschikbaar is.

Dit project is een samenwerkingsverband tussen het ReumaNederland, de Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR)  en het Leids Universitair Medische Centrum (LUMC)

Projectleiding

Dr. W.F.H. Peter , LUMC, Leiden (contact:  w.f.h.peter@lumc.nl)

Dr. Salima van Weely, LUMC, Leiden

Prof. dr. T.P.M. Vliet Vlieland, LUMC, Leiden

In samenwerking met dr. C.H.M. van den Ende, Maartenskliniek Nijmegen

Voetzorg

Werkgroep Voetzorg

Werkgroep Voetzorg NHPR

Voetklachten komen zeer frequent voor bij patiënten met reumatische aandoeningen, en gaan gepaard met pijn, standsafwijkingen van de voeten, een afwijkend looppatroon en beperkingen in het dagelijks leven. De voetzorg voor patiënten met een reumatische aandoening wordt door een groot aantal  zorgverleners verstrekt, zowel in de eerste, tweede als derde lijn. Het zorgaanbod is zeer divers en er is behoefte aan afstemming binnen en tussen beroepsgroepen over de optimale zorg voor patiënten met voetklachten.

Doelstellingen


De Werkgroep Voetzorg van de NHPR heeft een wetenschappelijke insteek, gericht op de volgende doelstellingen:

 • Het ontwikkelen en implementeren van onderzoek en kwaliteitsstandaarden/protocollen /aanbevelingen. Er wordt samenwerking gezocht met de study group ‘foot and ankle’ van de EULAR.
 • Het bevorderen van de communicatie/samenwerking tussen zorgverleners, verwijzers en patiënten en tussen zorgverleners onderling

Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit van de voetzorg voor patiënten met reumatische aandoeningen.

Vanwege bovenstaande doelstellingen komen disciplines met minimaal een opleiding op HBO-niveau in aanmerking om zitting te nemen in de sectie voetzorg van de NHPR. De sectie voetzorg richt zich primair op de volgende disciplines:

 • Reumaverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten/ physician assistants in de reumatologie
 • Podotherapeuten: geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici
 • Registerpodologen: kwaliteitsregister stichting Loop
 • Orthopedisch schoentechnologen, orthopedisch schoentechnici
 • Andere beroepsgroepen, waaronder medisch pedicures, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, orthopedisch chirurgen, reumatologen en revalidatieartsen (minimaal een opleiding op HBO-niveau)
 • Onderzoekers, met voetklachten bij reumatische aandoeningen als aandachtsgebied

Voor alle deelnemers aan de sectie voetzorg van de NHPR geldt dat zij aantoonbare kennis er ervaring moeten hebben met zorg en/of onderzoek gericht op voetklachten bij patiënten met een reumatische aandoening.

Voorzitter en contact: Marike van der Leeden m.vd.Leeden@reade.nl

empatia

Werkgroep Wetenschap

Werkgroep wetenschap

De SWORA is een landelijke werkgroep voor mensen die actief betrokken zijn bij en geïnteresseerd zijn in sociaalwetenschappelijk en paramedisch onderzoek bij reumatische aandoeningen. Sinds 2005 is de werkgroep als sectie aangesloten bij de NVR divisie Nederlandse Health Professionals in de Reumatologie (NHPR).

Doelstelling

Het doel is kwalitatief hoogstaand en relevant sociaal wetenschappelijk onderzoek bij reumatische aandoeningen te bevorderen en daarmee bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan mensen met een reumatische aandoeningen en het bevorderen van hun participatie aan het maatschappelijk leven.

Multidisciplinaire werkgroep

De werkgroep is multidisciplinair van opzet. Psychologen, fysiotherapeuten, reumatologen, sociologen, ergotherapeuten, epidemiologen, bewegingswetenschappers, maatschappelijk werkenden, verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen maken onder meer deel uit van de werkgroep. De SWORA biedt deze mensen een forum om elkaar te ontmoeten, kennis uit te wisselen en onderzoekslijnen op elkaar af te stemmen.

Kwalitatief hoogstaand onderzoek

De SWORA leden dragen o.a. kennis over door middel van presentaties van onderzoek binnen de eigen halfjaarlijkse vergaderingen. In deze bijeenkomsten presenteren onderzoekers plannen en resultaten van nieuw, lopend en afgerond onderzoek. Onderzoekers hebben de mogelijkheid om concepten van onderzoeksaanvragen te laten beoordelen door andere deskundigen (peer-review). Daarnaast bestaat de mogelijkheid om met andere disciplines en experts gezamenlijk initiatieven op het gebied van onderzoek te ontwikkelen.

Voorzitter en contact: Erik Taal  e.taal@utwente.nl