Verpleegkundig Specialist AGZ expertisegebied reumatologie

Verpleegkundig Specialist AGZ expertisegebied reumatologie
Een verpleegkundig specialist (VS) heeft na de opleiding HBO-verpleegkunde (Bachelor of Nursing) de opleiding Master Advanced Nursing Practice (NLFQ 7) gevolgd, en is in het specialistenregister (artikel 14) van de Wet BIG ingeschreven. Er bestaan twee wettelijke specialismen: algemene gezondheidszorg (AGZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Een verpleegkundig specialist die werkzaam is binnen het medisch specialisme reumatologie heeft als specialisatie AGZ en als expertisegebied reumatologie.

Wettelijk kader
De titel ‘verpleegkundig specialist’ is wettelijk beschermd en VS-en zijn ingeschreven in het Register Specialismen Verpleegkunde. De VS heeft een zelfstandige bevoegdheid voor het, onder voorwaarden, indiceren, uitvoeren en delegeren van voorbehouden handelingen. Het verrichten van gewrichtspuncties, het toedienen van intra-articulaire injecties en het voorschrijven van geneesmiddelen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn, vallen onder andere onder deze voorbehouden handelingen. Verwijzen en de invulling van het regievoerend behandelaarschap vallen ook onder de bevoegdheden van de VS. De VS is zelfstandig bevoegd om diagnose behandelcombinaties (DBC’s) te openen en te sluiten en om zorgactiviteiten (inclusief poliklinische en klinische intercollegiale consulten) te registreren.

Behandelaar met verpleegkundige en medische expertise
De VS is een zelfstandig behandelaar die verpleegkundige en geneeskundige behandeling geïntegreerd aanbiedt. Zij/hij gaat met patiënten een zelfstandige behandelrelatie aan, zodanig dat de autonomie, de regie en het zelfmanagement van de patiënt optimaal worden ondersteund en bevorderd. De VS stelt methodisch en systematisch een diagnose. Zij indiceert, organiseert en verleent verpleegkundige en geneeskundige behandeling op basis van klinisch redeneren. De behandeling van de VS is eenvoudig waar het kan en complex waar het moet. De VS werkt enerzijds volgens protocollen, anderzijds is de behandeling ook maatwerk en wordt onderbouwd afgeweken van protocollen en standaarden. De VS handelt op basis van gezamenlijke besluitvorming met de patiënt.

Onderzoek, onderwijs & opleiding, leiderschap, kwaliteitsverbetering
Naast de rol van behandelaar vervult de verpleegkundig specialist andere rollen. De verpleegkundig specialist initieert, coördineert, implementeert en/of participeert in kwaliteitszorg, zorginnovatie, professionalisering en wetenschappelijk onderzoek. Ook geeft de verpleegkundig specialist onderwijs (aan bijvoorbeeld verpleegkundigen, arts-assistenten) en is zij praktijkopleider van verpleegkundigen in opleiding tot specialist (VIOS).

Netwerk VS-Reumatologie
VS-en met expertisegebied reumatologie zijn lid van V&VN Afdeling Verpleegkundig Specialisten en zijn georganiseerd binnen het Netwerk Verpleegkundig Specialisten Reumatologie. Dit netwerk biedt een platform voor het uitwisselen van ervaringen tussen VS-en werkzaam in de reumatologie en organiseert specifieke scholingen en netwerkbijeenkomsten ten behoeve van de verpleegkundig specialisten. De meeste VS-en zijn daarnaast lid van V&VN Afdeling Reumatologie.

Beroepsprofiel
In het beroepsprofiel is de VS beschreven als een T-shaped beroepsbeoefenaar, wat inhoudt dat de VS zowel generalistische als specialistische competenties heeft. Meer informatie over de VS: Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist (V&VN, 2019)

Contact: netwerkvsreumatologie@venvnvs.nl
L.J.J.Beaart-van_de_Voorde@lumc.nl