Maatschappelijk Werk

Reuma gerelateerde psychosociale problematiek

De maatschappelijk werker begeleidt en behandelt patiënten met psychosociale, emotionele problemen die samenhangen met ziekte, beperking of het revalidatieproces, en alle daaruit voortvloeiende veranderingen in het leven van de patiënt en zijn directe relaties.

Indien revalidatie gezien wordt als een proces van terugkeer naar het dagelijks leven, is de maatschappelijk werker de procesbegeleider die aandacht besteed aan alle aspecten van dit dagelijks leven. De maatschappelijk werker vormt de brug tussen de instelling en het dagelijks leven van de patiënt, de schakel naar eventuele psychosociale vervolghulpverlening en de maatschappelijk werker kan optreden als de belangenbehartiger van patiënt en zijn familieleden/naasten.

Tijdens de intake wordt door de maatschappelijk werker de situatie en problematiek in kaart gebracht op verschillende niveaus.
Microniveau: de patiënt, zijn naasten en familie
Mesoniveau: in relatie met sociale activiteiten, arbeid en huisvesting
Macroniveau: in de context van de patiënt als burger en consument van o.a. sociale voorzieningen en wetgeving (rechten en plichten)

Methodieken

Methodieken en interventies kunnen zowel psychosociaal als praktisch van aard zijn.
Emotionele ondersteuning in het acceptatieproces, Rationeel Emotieve Therapie (RET), Acceptance and Commitment therapy (ACT), cognitieve of oplossingsgerichte therapie kunnen onderdeel uitmaken van de behandeling door de maatschappelijk werker.
Praktische interventies kunnen geboden worden door advies over hulpmiddelen, woonaanpassingen, vervoersvoorzieningen, financiële regelingen, en arbeidgerelateerde ondersteuning bij gesprekken over arbeidsongeschiktheid en/of keuring bij het UWV.
Schuldenproblematiek, verslavingsproblematiek en psychiatrische problematiek worden verwezen naar gespecialiseerde hulpverlening.

Doelstelling & uitvoering

Leden van de sectie maatschappelijk werk houden elkaar op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in het landelijk reumanetwerk. Jaarlijks vindt een vergadering plaats met de onderwerpen: onderzoek, scholing & organisatie, en in het voorjaar een themabijeenkomst om met elkaar te overleggen over vakinhoudelijke onderwerpen.

Geïnteresseerde maatschappelijk werkers die reumapatiënten klinisch, ambulant of poliklinisch behandelen, nodigen we uit zich aan te sluiten bij onze sectie.