Fysio- en oefentherapie

De discipline fysiotherapie bestaat sinds 1984 binnen de NHPR en was aanvankelijk gericht op interne deskundigheidsbevordering. Vanaf begin jaren ‘90 levert zij een structurele bijdrage aan de NPI-cursus ‘fysiotherapie bij reumatische aandoeningen’. Naast fysiotherapeuten zijn binnen de reumatologie ook oefentherapeuten actief binnen de verschillende reuma netwerken en hebben zij binnen de NHPR aansluiting gevonden bij de fysiotherapie.

Door de ontwikkelingen in het medicamenteus behandelproces ervaren patiënten steeds minder stoornissen in functie, beperkingen in activiteiten en problemen in de maatschappelijke participatie. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de fysio- en oefentherapeutische bijdrage aan het zorgproces. De focus van de fysio- en oefentherapie is verlegd van het behandelen op stoornisniveau naar het behandelen van beperkingen in activiteiten en participatie in werk, vrije tijd en sport. Naast de bekende inflammatoire gewrichtsziekten Reumatoïde Artritis (RA) en Axiale SpondylArthropathie (SpA of M. Bechterew) is ook duidelijke evidentie voor het behandelen van patiënten met artrose. Onderbouwing van de behandeling van deze doelgroepen is terug te vinden in de KNGF richtlijnen RA en Heup-Knie Artrose en de aanbevelingen voor oefentherapie bij Axiale SpA.

Bij reumapatiëntenverenigingen (RPV’s) en het ReumaNederland bestaat grote behoefte aan een overzicht van specifiek deskundige fysio- en oefentherapeuten, zodat zij haar leden hieromtrent kan informeren en adviseren. Daarnaast hebben ook steeds meer verwijzers de behoefte aan een dergelijk overzicht om meer gericht te kunnen verwijzen.

Om de reden van zichtbaarheid en bereikbaarheid en kwaliteit van specifiek deskundige fysio- en oefentherapeuten te verbeteren is ReumanetNL (www.reumanetnl.nl) opgericht. Dit is een landelijk register van fysio- en oefentherapeuten met specifieke deskundigheid in het behandelen van reumatische aandoeningen en lokale reumanetwerken  die te vinden zijn via een zorgzoeker op de website. De kwaliteit van deze fysio- en oefentherapeuten wordt getoetst aan de hand van ontwikkelde kwaliteitscriteria. Meer informatie is te vinden op de website www.reumanetnl.nl.

Visie

De disciplines Fysiotherapie en Oefentherapie van de NHPR richten zich op grond van bovenstaande sterk op de volgende doelstellingen:

  • Voor het creëren van een (zichtbaar en toegankelijk) landelijk dekkend netwerk van fysio- en oefentherapeuten met specifieke deskundigheid in de reumatologie.
  • Het toetsen van ontwikkelde kwaliteitscriteria waaraan deze fysio- en oefentherapeuten met specifieke deskundigheid dienen te voldoen.
  • Het bevorderen van de ontwikkeling en implementatie van Evidence-Based fysio- en oefentherapeutische zorg voor patiënten met een reumatische aandoening.
  • Een bijdrage leveren aan de deskundigheidbevordering zowel mono- als multidisciplinair.
  • Het bevorderen van communicatie en samenwerking met patiënten en zorgverleners en verwijzers en zorgverleners onderling.

Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de kwaliteit en zichtbaarheid van de fysio- en oefentherapeutische zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen.

ReumanetNL is onderdeel van de NHPR. In onderstaande organogram is dit visueel weergegeven:

Organogram ReumanetNL