Reumaverpleegkundigen

V&VN

Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is de 100.000 leden tellende beroepsvereniging voor verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten.

V&VN Reumatologie

V&VN reumatologie is de beroepsvereniging voor (gespecialiseerde) verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten in de Reumatologie.

De afdeling heeft ruim 260 leden. Elk lid van de V&VN reumatologie is, met de inschrijving bij de afdeling, automatisch lid van de Nederlandse Health Professionals Reumatologie (NHPR). De sectie V&VN Reumatologie is de grootste sectie van de NHPR en heeft 3 plaatsen in het bestuur van de NHPR.

V&VN afdeling Reumatologie is een afdeling voor verpleegkundigen en verzorgenden, die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met een reumatische aandoening.

De afdeling Reumatologie behartigt de belangen van verpleegkundigen en verzorgenden die werkzaam zijn in de reumatologie en streeft naar actieve betrokkenheid van de leden bij het huidig en toekomstig beleid.

De activiteiten van de afdeling richten zich op het bieden van gelegenheid tot netwerken en het uitwisselen van kennis en kunde. Het doel hiervan is zowel het optimaliseren van de zorg voor mensen met een reumatische aandoening als het verder professionaliseren van de functie van reumaverpleegkundige in Nederland.

De afdeling Reumatologie stimuleert de verbinding tussen verpleegkundigen en andere zorgprofessionals werkzaam in de reumatologische zorg, waarbij de rol van de verpleegkundige centraal staat.

 Visie

Door een stijging van het aantal mensen met een reumatische aandoening t.g.v. de vergrijzing, door een toename van mensen met multimorbiditeit en door de toegenomen medicamenteuze behandelopties neemt de zorgvraag toe. Dit vereist een doelmatige taakverdeling en multidisciplinaire afstemming tussen zorgprofessionals.

V&VN Reumatologie schept in samenspraak met haar leden randvoorwaarden en ondersteunt waar mogelijk in de uitoefening van de multidisciplinaire zorg voor reumapatiënten.

V&VN Reumatologie wil haar leden helpen in een veranderde gezondheidszorg kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen (blijven) geven.

Verzorgenden

Enkele verzorgenden zijn lid van de afdeling.

Reumaverpleegkundigen

De reumaverpleegkundige is een verpleegkundige die zich na haar/zijn basisopleiding tot verpleegkundige heeft gespecialiseerd in de reumatologie o.a. door het volgen van de eenjarige landelijke opleiding tot reumaverpleegkundige die verzorgd wordt door de Antonius Academie te Nieuwegein.

De term die gebruikt wordt voor de functie van de reumaverpleegkundige is organisatiegebonden. Reumaconsulent, verpleegkundig reumaconsulent, verpleegkundig consulent reumatologie, reumatologie verpleegkundige zijn voorbeelden van functiebenamingen.

De in de laatste decennia sterk verbeterde diagnostiek en behandelingen in de reumatologie en de maatschappelijke ontwikkelingen zijn bepalend geweest voor de aard van het werk van de reumaverpleegkundige. De accenten liggen op educatie, preventie, het voorkomen van complicaties of nadelige gevolgen van ziekte en/of behandeling en het behoud of stimuleren van zelfstandig functioneren.

Het Beroepsprofiel Verpleegkundige en het Expertisegebied Reumaverpleegkundige bieden een omschrijving van het werk- en vakgebied en geven de kennis en vaardigheden weer waarover de reumaverpleegkundige dient te beschikken.

Contact

Samenstelling bestuur:

Laura van den Brink , Voorzitter, verpleegkundig reumaconsulent, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

e-mail: voorzitter.reumatologie@venvn.nl

Aandachtsvelden: Ledencontact, deskundigheidsbevordering, expertise gebied reumatologie

Astrid Twisk, Secretaris, reumaverpleegkundige, Reade, Amsterdam

e-mail: secretaris.reumatologie@venvn.nl

Aandachtsveld: communicatie

Juliette de Kreij, Penningmeester, reumaverpleegkundige, Meander, Amersfoort

e-mail: penningmeester.reumatologie@venvn.nl

Aandachtsveld: Finacien, Sponsoring

Olga Vos, algemeen bestuurslid, Verpleegkundig Specialist Reumatologie, Ter Gooi Ziekenhuis, Blaricum/Hilversum

e-mail: ovos.reumatologie@venvn.nl

Aandachtsveld: Kwaliteit

Louise Merry, algemeen bestuurslid, reumaverpleegkundige, Maxima mc, Eindhoven

e-mailadres: lmerry.reumatologie@venvn.nl

Aandachtsveld: Onderzoek en Deskundigheidsbevordering

Margot Walter, algemeen bestuurslid, Verpleegkundig Specialist Reumatologie, Erasmus mc, Rotterdam

e-mailadres: mwalter.reumatologie@venvn.nl

Aandachtsveld: Netwerk Verpleegkundig Specialist Reumatologie

Berry van Bruchem, Ambtelijk secretraris (geen bestuurslid)

aandachtsveld: administratie, communicatie en organisatie